Slitasje og skader på utleiebolig er et av temaene som ofte fører til uenighet mellom utleier og leietaker, men hva regnes egentlig som «normal slitasje» etter endt leieforhold? Vi spør juridisk direktør i Utleiemegleren, Tor Q. Aaserød om gjeldende regelverk og gode tips til begge parter. 

Tor_Q_Aaserod.png

Tor Q. Aaserød er Juridisk Direktør hos Utleiemegleren.

Et viktig skille er skader som har oppstått i leieobjektet på grunn av at Leietaker har vært uheldig eller har forsettlig skadet leieobjektet, og skader som oppstår etter mangelfullt vedlikehold. Skader på leieobjektet som er påført ved leietakers uaktsomhet eller forsett, må leietaker erstatte. Skader som følge av mangelfullt vedlikehold, plasseres hos den som har ansvaret for at vedlikeholdet ikke er utført.Vedlikeholdsplikten etter husleieloven for utleie av bolig er underlagt full avtalefrihet mellom partene i et leieforhold.

Det kan avtales at Leietaker skal levere tilbake boligen i samme stand som han overtok leieobjektet, men det kan også avtales at det er utleier som skal sørge for alt vedlikeholdet av boligen. Mest vanlig er det å avtale en mellomting mellom disse to ytterpunktene. Dersom ikke partene i leieforholdet har avtalt noe rundt vedlikeholdet, har loven lagt opp til en normalordning, der den definerer leietakers vedlikeholdsplikt. Alt vedlikehold som etter loven ikke faller på leietaker, er utleiers ansvar, forteller Aaserød.

Det er viktig å huske på at en utleiebolig er et hjem for de som betaler for å bo der, i tillegg til å være utleiers eiendom. I løpet av et leieforhold vil det derfor måtte aksepteres at normal slitasje preger boligen. Dette kan ikke utleier kreve erstatning for etter lovens normalordning.

Hvordan definerer man normal slitasje?

Ifølge Husleielovens § 10-2 (2) skal boligen, der ikke annet er avtalt - være ryddet, rengjort og i vanlig god stand ved overlevering. Alminnelig slit og elde kan være riper i parkett, spikerhull i vegger eller slitasje på benkeplater og andre bruksflater. Dette igjen vil være avhengig av hvem som leier boligen og varigheten på leieforholdet. Om det er en barnefamilie eller leietakere med husdyr som har fått leie eller leieavtalen har vart i mange år, vil dette naturlig nok medføre større slitasje som da likevel vil kunne kalles normalt.

Erstatningskrav kan være aktuelt dersom leietaker har påført boligen slitasje eller skader ut over dette, eller der rengjøring ikke er tilstrekkelig. Knuste fliser, sprukken servant eller større sår i tak, vegger og gulv kan eksempelvis utløse erstatningskrav – men her er det viktig at kravet kan dokumenteres fra utleiers side.

  

undefined
Slitt parkett? noen spor må man regne med som utleier, men innenfor rimelighetens grenser. 

Husleiekontrakt og innflyttingsprotokoll

For å unngå uenigheter, bør begge parter signere en husleiekontrakt hvor det tydeliggjøres hvilke rettigheter og plikter som gjelder, i henhold til leieavtalen.  

Videre anbefaler vi at boligens tilstand dokumenteres ved overtakelse, der både utleier og leietaker signerer en overtakelsesprotokoll, og tar bilder, for å dokumentere boligens tilstand ved innflytting. Med denne dokumentasjon som utgangspunkt vil mange uenigheter og misforståelser kunne unngås, slik at utflytting ikke byr på ubehagelige overraskelser og i verste fall ender i retten.

slitasje.jpg
God bildedokumentasjon kan berge depositum for leietaker, eller sikre at utleier får den erstatning han eller hun har krav på. 

Skal du leie ut selv, eller la Utleiemegleren forvalte leieforholdet?

Det er lett å tenke at det mest lønnsomme er å leie ut selv, og at et leieforhold løper problemfritt. Flere og flere oppdager at dette ikke er tilfelle. Har du leid ut en bolig på egen hånd og trenger hjelp til å løse problemer som har oppstått, kan Utleiemegleren hjelpe deg.

Vi kjenner markedet og setter riktig leiepris, og vi ordner alt det praktiske med annonser, visninger, leiekontrakt og depositum. Alle leietakere blir omfattende kreditt -og referansesjekket og boligens tilstand blir grundig dokumentert ved inn- og utflytting. Våre meglere og forvaltere følger opp leiekontrakten så lenge den varer. Utleiemegleren håndterer alle hendelser i leieforholdet, alt i fra eventuelle naboklager til oppussing og reparasjoner. Vi har kompetansen til å løse alle problemer som måtte oppstå.

Gjennom 25 år har Utleiemegleren forvaltet nesten 100.000 leieforhold. I dag har vi over 13000 leieforhold til forvaltning over hele landet. Våre erfaringer fra disse leieforholdene, har vi tatt inn i vår standardkontrakt som derfor ivaretar både utleiers og leietakers interesser og behov. I tillegg har vi fått utviklet en forsikring sammen med IF skadeforsikring. Den gjelder alle leieforhold som Utleiemegleren har formidlet og som er under vår forvaltning. Forsikringen dekker de feil og mangler som kan oppstå i et leieforhold, advokatkostnader og inntil 6 måneders tapt husleie.24. august 2020