Mange vil oppleve å kunne havne i en økonomisk vanskelig situasjon, grunnet de økonomiske konsekvensene de dramatiske smitteverntiltakene som er innført i Norge skaper for næringslivet.

Heldigvis er dette midlertidige tiltak, som vil opphøre etter en begrenset tidsperiode.

Plikten til å betale husleie på forfall er ikke endret på grunn av innføringen av disse smitteverntiltakene. Det å oversitte betalingsfristen, vil kunne medføre både ekstra rentekostnad og at det påløper gebyrer.

For å hjelpe personer som midlertidig er kommet i vanskelige situasjoner på grunn av denne ekstraordinære situasjonen, har staten innført en rekke hjelpetiltak.

Alle som blir permittert, får full lønn i 20 dager, før denne reduseres til 63% av lønnen. Dette tiltaket kan utvides, dersom restriksjonene forlenges.

Alle som er forhindret av å stille på jobb, fordi de må ta vare på mindreårige barn, har rett til omsorgspermisjon med full lønn i 20 dager. Dette tiltaket kan utvides, dersom restriksjonene forlenges.

Dersom du likevel ikke har penger til å betale husleien, finnes det støtteordninger fra NAV som du kan søke på. Dere kan søke om økonomisk sosialhjelp, og det kan du lese mer om her: https://www.nav.no/no/person/flere-tema/sosiale-tjenester.

Økonomisk sosialhjelp er ment til å dekke det mest nødvendige, og skal være en midlertidig stønad. Alle andre muligheter skal være forsøkt først. Vi kan ikke si her om du har rett på å få økonomisk sosialhjelp eller ikke. Det må vurderes av saksbehandler på NAV kontoret dere sender en eventuell søknad til.

Dere kan søke om å få hjelp til å dekke husleie og eventuelt depositum. Dere søker da på skjema for økonomisk sosialhjelp, som dere får på NAV kontoret.

Dere kan også ha rett på bostøtte når dere flytter for dere selv. På Navs nettside kan dere finne ut hvor mye dere eventuelt vil kunne få utbetalt i bostøtte. Bostøtten skal være med på å redusere utgifter til husleie, for de som har lav inntekt.

Hvis du går på skole, så er det mulig at du kan ha rett til lån og/eller stipend fra Lånekassen. Det er mange som går på skole, som også må ta seg en deltidsjobb ved siden av studiene, for å klare seg økonomisk.


Are you struggling to pay the rent on time?

Many of our customers will experience this situation as at trying economic time due to the increased level of safety mesures implemented by the Norwegian government for Norwegian companies.

Your obligations to pay the rent are not effected by these safety measures.

If you struggle to meet your obligations set in your tenants’ agreement, there are support systems set in place by the official government, NAV. You can apply for support through NAV if you do not have the means to pay for rent, food, electricity and so forth. You will find all relevant information here; https://www.nav.no/no/person/flere-tema/sosiale-tjenester

Financial help by the social government is intended to cover the essentials and will only be given as a temporary support. We are not in the position to tell you whether you fill the criteria for social benefits or not, this is entirely up to NAV. You need to apply to them.

You can apply to NAV for support to meet your obligations to pay for rent and deposit. Correct forms are available in the NAV office or on their homepage; www.nav.no

As a student you may also be entitled to special support, if you move away from your parents’ house.  You will find additional information about the criteria in the NAV office or on their website. These benefits are meant to support those with low income.

As a student you may also be entitled to a loan and/or a scholarship from Lånekassen. There is a lot of students who also takes on a part-time job, to meet their financial needs.