Eiendom Norge har i dag vært i dialog med Folkehelseinstituttet og fått bekreftet at våre tiltak er gode for å kunne opprettholde aktiviteten i boligmarkedet og samtidig forhindre smitte.  

Retningslinjer for befaring 

Befaringer skal gjennomføres på en måte som reduserer risiko for korona-smitte. Megler må informere andre som er involvert i utleieprosessen om at reglene må følges. 

 • Megler må avklare med utleier om vedkommende er i karantene eller har symptomer på korona. I tilfelle kan det ikke gjennomføres befaring før vedkommende er smittefri. 
 • Befaringer gjennomføres uten fysisk kontakt og det bør holdes minimum 2 meters avstand 
 • Håndvask eller desinfeksjon foretas før og etter befaring. 

Retningslinjer for visning 

 • Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte. 
 • Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning – vi bruker smil i stedet 
 • Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene 
 • Hold minst 2 meters avstand til andre på visning 
 • Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring 
 • Visning tilrettelegges for god håndhygiene. Ta med antibac. 
 • Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Ring megler ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes 
 • Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering 
 • Hvis utleier er eldre eller i en annen risikogruppe, foreta en risikovurdering og tilrettelegg visning på en måte som minimaliserer risiko for at det etterlates smitte i boligen 
 • Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko 

Retningslinjer for kontraktsmøte 

 • Benytt fortrinnsvis elektronisk signering dersom partene aksepterer det. 
 • Vi anbefaler ikke felles kontraktsmøte. Avtal signeringstidspunkt digitalt eller med hver av partene.  
 • Kontrakt med vedlegg sendes ut for gjennomlesning og godkjenning i forkant. 
 • Ved spesielle behov kan kontraktsmøte avholdes, da bør man begrense antall deltakere og sikre god avstand og hygiene. 
 • Husk å kartlegge smittefare før kundemøtet 

Retningslinjer for overtagelse 

 • Bestemmelsene for visning og befaring gjelder tilsvarende. 
 • Alle leietakere som ennå ikke har overtatt boligen, skal snarest mulig informeres om konsekvens av smittefare ved overtagelse. 
 • Hvis leietaker er i karantene eller viser tegn på smitte på overtakelsestidspunktet, må vedkommende sende stedfortreder med fullmakt til overtagelsen. 
 • Hvis utleier eller tidligere beboer er i karantene eller viser tegn på smitte før overtagelse må dette meldes umiddelbart til megler. Megler skal umiddelbart informere partene i leieforholdet. 
 • Den overleverende part er ansvarlig for å levere boligen i kontraktsmessig stand, dvs. uten smittefare for den overtagende part. Ved smitte må boligen være fraflyttet i 14 dager og nøye vasket før overtagelse. 


The corona-outbreak and housing market

In conjunction with the strict rules of infection which has been inserted in Norway, at least until the 13th of April (updated), we have put forward some strict guidelines for all employees in Utleiemegleren when we complete viewings, site inspections and when the lease start and commence.

Eiendom Norge has today been in dialogue with the Norwegian Institute of Public Health and they have confirmed that our guidelines are efficient to maintain our activity in the housing market and at the same time prevent infection of the virus.

Guidelines for site inspections

Site inspections shall proceed in a manner which reduces the risk of corona-infection. The realtor must inform all others that are involved in the process of renting that the following rules must be followed.

 • Realtor must clarify with landlord if he or she is quarantined or show symptoms of the virus. If so, no site inspections can be proceeded before the person is no longer contagious.
 • Site inspections shall proceed without any form of physical contact and the people involved should hold a distance of at least 2 meters.
 • Proper handwash or disinfection will happen before and after the inspections.

Guidelines for viewings

 • Contact the realtor before the viewing and inform of your presence. Inform if you are in a group of risk, if you are quarantined or have symptoms of infection.
 • Prevent handshakes or any physical contact during the viewings – we smile instead.
 • Every participant of the viewing is encouraged to good cough- and hand hygiene.
 • Keep a distance of at least 2 meters during the viewing.
 • Do not touch anything inside or surrounding the estate. Approach the realtor for approval if you feel there is a need for touching anything.
 • Viewings are organized for optimal hand hygiene. Bring antibac.
 • Do not participate at a viewing if you are quarantined, have been in any infected areas or show symptoms of corona-infection. Call realtor if unsure, so that other ways of viewing can be evaluated.
 • Large viewings will be avoided and substituted with longer time gaps with smaller groups or individual viewings based on an evaluation of risk surrounding the virus.
 • If the landlord is older or in a group of risk, make an evaluation of risk and organize the viewing in a way that minimalizes the risk of leaving traces of the virus inside the estate.
 • Travel to the viewing in a responsible way, which does not put others in unnecessary risk of infection.

Guidelines for contract-meeting

 • Utilize electronic signing if both parties accept.
 • We do not recommend collective contract meetings. Agree time of signatures or have separate signings with each party.
 • Contract with attachments will be sent for reading and approval ahead of contract signing.
 • Contract meeting could be held under special circumstances, where the number of participants should be minimalized, and all should secure good distance and hygiene.
 • Remember to evaluate risk of infection before customer meetings.

Guidelines for moving in

 • Agreement for viewings and site inspection are the same.
 • All tenants who have not settled at the estate, shall be informed shortly about the consequences of infection when moving in.
 • If tenants are quarantined or show signs of infection at the point of takeover, the tenant must send a person in their place with authorization for the takeover.
 • If the landlord of the estate or the former tenant is quarantined or show signs of infection before takeover, they must contact the broker immediately. The broker will then contact both parties of the tenancy contract as soon as possible.
 • The person handing over the estate is responsible for leaving the property in a condition in accordance with the contract, that includes no risk of infection for the person taking over the estate. If infected, the estate must be left for at least 14 days and undergo a thorough cleaning before takeover.