Retningslinjer for befaring 

Befaringer skal gjennomføres på en måte som reduserer risiko for korona-smitte. Megler må informere fotografer og andre som er involvert i utleieprosessen om at reglene må følges.

 1. Megler må avklare med eier om vedkommende er i karantene eller har symptomer på korona. I tilfelle kan det ikke gjennomføres befaring før vedkommende er smittefri.
 2. Befaringer gjennomføres uten fysisk kontakt og minimumsgrensen for avstand som følger av lokale eller nasjonale retningslinjer må til en hver tid følges
 3. Håndvask eller desinfeksjon foretas før og etter befaring.

Retningslinjer for visning

 1. Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte.
 2. Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning – vi bruker smil i stedet.
 3. Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene.
 4. Minimumsgrensen for avstand som følger av lokale eller nasjonale retningslinjer må til en hver tid følges
 5. Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring.
 6. Ikke berør noe unødvendig i fellesarealer som fellesoppganger eller felles inngangsparti i sameie, borettslag og andre bygg med innvendige fellesarealer. Vent utenfor bygningen dersom du ikke kommer inn på vising umiddelbart.
 7. Visning tilrettelegges for god håndhygiene med såpe, Antibac e.l.
 8. Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Ring megler ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes.
 9. Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering.  
 10. Hvis beboer er eldre eller i en annen risikogruppe, foreta en risikovurdering og tilrettelegg visning på en måte som minimaliserer risiko for at det etterlates smitte i boligen
 11. Bruk av prospekt i papir bør unngås hvis det ikke kan skje uten smitterisiko.
 12. Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko.
 13. Hvis eier er i karantene, smittet eller viser tegn på smitte før visning må dette meldes umiddelbart til megler.
 14. Dersom eier er i karantene eller smittet, må visningen enten avlyses og utsettes, eller så må boligen være fraflyttet i 5 dager og nøye vasket før visning.

tningslinjer for kontraktsmøte

 1. Benytt fortrinnsvis elektronisk signering dersom partene aksepterer det.
 2. Vi anbefaler ikke felles kontraktsmøte. Avtal signeringstidspunkt digitalt eller med hver av partene.
 3. Kontrakt med vedlegg sendes ut for gjennomlesning og godkjenning i forkant.
 4. Ved spesielle behov kan kontraktsmøte avholdes, da bør man begrense antall deltakere og sikre god avstand og hygiene.
 5. Husk å kartlegge smittefare før kundemøtet.

Retningslinjer for overtagelse

 1. Alle kunder som skal flytte ut eller inn i boligen, som ennå ikke har overlevert, skal snarest mulig informeres om konsekvens av smittefare ved overtagelse
 2. Hvis leietaker er i karantene eller viser tegn på smitte på overtakelsestidspunktet, må vedkommende sende stedfortreder med fullmakt til overtagelsen.
 3. Hvis beboer er, blir eller viser tegn på smitte før overtagelse må dette meldes umiddelbart til megler. Megler skal umiddelbart informere ny leietaker.
 4. Beboer er ansvarlig for å levere boligen i kontraktsmessig stand, dvs uten smittefare for ny leietaker eller eier. Ved smitte må boligen være fraflyttet i 5 dager og nøye vasket før overtagelse

Særlig om utleie i borettslag, sameier og andre bygg med fellesarealer

Ved utleie av boliger i bygg der fellesarealer må passeres for å komme frem til boligen skal befaring, visning og overtakelse søkes tilrettelagt slik at det reduserer risikoen for smittespredning til eller fra øvrige brukere av fellesarealene.


The corona-outbreak and housing market

In conjunction with the strict rules of infection which has been inserted in Norway we have put forward some strict guidelines for all employees in Utleiemegleren when we complete viewings, site inspections and when the lease start and commence.

Guidelines for site inspections

Site inspections shall proceed in a manner which reduces the risk of corona-infection. The estate agent must inform all others that are involved in the process of renting that the following rules must be followed.

 1. Estate agent must clarify with the client if he or she is quarantined or show symptoms of the virus. If so, no site inspections can be proceeded before the person is no longer contagious.
 2. Site inspections shall proceed without any form of physical contact and the current government recommendation for distance between participants must be upheld
 3. Proper handwash or disinfection will happen before and after the inspections.

Guidelines for viewings

 1. Contact the estate agent before the viewing and inform of your presence. Inform if you are in a group of risk, if you are quarantined or have symptoms of infection.
 2. Prevent handshakes or any physical contact during the viewings – use smile instead.
 3. Every participant of the viewing is encouraged to good cough- and hand hygiene.
 4. The current government recommendation for distance must be upheld
 5. Do not touch anything inside or surrounding the estate. Approach the estate agent for approval if you feel there is a need for touching anything.
 6. Do not touch anything in the common area when you enter the entrance of an apartment building or other buildings with common areas. We ask you to wait outside if you cannot joint the showing of the flat immediately.
 7. Viewings are organized for optimal hand hygiene, use soap and antibac.
 8. Do not participate at a viewing if you are quarantined, have been in any infected areas or show symptoms of corona-infection. Call the estate agent if you are unsure, so that other ways of viewing can be evaluated.
 9. Large viewings will be avoided and substituted with longer time gaps with smaller groups or individual viewings based on an evaluation of risk surrounding the virus.
 10. If the tenant is older or in a group of risk, make an evaluation of risk and organize the viewing in a way that minimalizes the risk of leaving traces of the virus inside the estate.
 11. Any use of paper documents should be avoided if it can’t happen without any risk of infection.
 12. Travel to the viewing in a responsible way, which does not put others in unnecessary risk of infection.

Guidelines for contract-meeting

 1. Utilize electronic signing if both parties accept.
 2. We do not recommend collective contract meetings. Agree time of signatures or have separate signings with each party.
 3. Contract with attachments will be sent for reading and approval ahead of contract signing.
 4. Contract meeting could be held under special circumstances, where the number of participants should be minimalized, and all should secure good distance and hygiene.
 5. Remember to evaluate risk of infection before customer meetings.

Guidelines for moving in

 1. Agreement for viewings and site inspection are the same.
 2. All tenants who have not settled at the estate, shall be informed shortly about the consequences of infection when moving in.
 3. If tenants are quarantined or show signs of infection at the point of takeover, the tenant must send a person in their place with authorization for the takeover.
 4. If the landlord of the estate or the former tenant is quarantined or show signs of infection before takeover, they must contact the broker immediately. The estate agent will then contact both parties of the tenancy contract as soon as possible.
 5. The person handing over the estate is responsible for leaving the property in a condition in accordance with the contract, that includes no risk of infection for the person taking over the estate. If infected, the estate must be left for at least 5 days and undergo a thorough cleaning before takeover.

Especially regards to renting flats in apartment buildings and other buildings with common areas

When renting out a flat in a building were we need to pass through common hallways and other common areas to conduct a viewing, showing or a hand over of a flat, we will facilitate so we reduce any risk of spreading the corona virus to or from other users of the hallways and other common areas.